LLUITAR CONTRA LA “DIETA MEDIÀTICA”

LLUITAR CONTRA LA “DIETA MEDIÀTICA”

 

Presentació de 1219 en L'Eliana

Presentació de 1219 en L’Eliana

La Universitat Miguel Hernández d’Elx ens ha convidat a projectar 12:19 Temps de Silenci el pròxim 12 de març. Serà la tercera vegada que compartim el nostre treball després de l’estrena del 28 de novembre de 2014. I aquesta volta ens fa especial il.lusió pel fet que ho farem davant estudiants de Periodisme. Ells són el futur de la professió i pensem que és important que coneguen part de la història de RTVV per evitar tornar a caure en les mateixes errades. D’errades, de responsabilitats, del passat i del futur de RTVV tinguerem ocasió de parlar el passat 30 de gener a l’Eliana, en un acte organitzat pel Centre d’Estudis Locals, i el 8 de desembre de 2014 a l’Aula Magna de la Universitat de València, convidats per Mostra Viva-Cinema del Mediterrani.

Presentació de 1219 en L'Eliana

Presentació de 1219 en L’Eliana

I en les dos projeccions el debat amb el públic va ser molt enriquidor. Perquè, com es va destacar tant des de les taules com des de les butaques, una nova RTVV s’ha de construir entre tots. Els membres de l’equip, els convidats i els espectadors coincidiren en que cal implicar la societat perquè eixa futura radio televisió pública puga ser un mitjà on voren’s reflectits tots. I és evident que eixa finestra que hauria de ser nostra, del poble, no complia eixa funció.

Com va dir Luis Lizarán “el tancament és un fracàs col.lectiu i l’única manera de compensar la pèrdua és amb un encert, aconseguir que la societat lluite pel dret a una nova RTVV”. Lizarán, històric realitzador de Canal 9 i membre de la Mesa Sectorial de l’Audiovisual (Mesav) va destacar també la importancia de la creació d’esta plataforma que reuneix tots el professionals implicats en el sector. Perquè no podem oblidar que amb el tancament de RTVV ha mort un sector que hauria de ser estratègic, que era una part important del nostre teixit productiu. Com va apuntar Ricardo Macián, càmera de Canal 9 des de l’inici, és com si tancara la Ford, seria una decisió que no afectaria només els treballadors de la planta d’Almussafes, sinò tota una comarca, tot un entramat d’empreses que sense la Ford haurien d’abaixar la persiana.

Presentació de 1219 en L'Eliana

Presentació de 1219 en L’Eliana

Per a restablir el servei públic de RTVV Pura Requena, coguionista del documental, considera que cal preguntar-se si estem preparats per a defensar que els mitjans públics són nostres: “és tracta que ens creguem que la radio, la televisió, els hospitals, els col.legis, els serveis públics en general pertanyen al ciutadà i no al poder”.

I d’eixa reflexió el debat va capgirar cap a una altra. Qué es pot fer perquè en una futura RTVV els mecanismes de control (interns i externs, de continguts i de gestió) funcionen al 100%? Perquè és evident que ni la societat ni els extreballadors volen tornar a un model fracassat, que cal constuir un de nou. Però, quines possibilitats hi ha de reobrir RTVV? És, pot ser, la pregunta que més hem sentit als debats. I quasi ningú s’atreveix a contestar. El nivell d’empastrada és tan gran que és difícil encertar amb la resposta.

Tot i això, Manolo Jardí, periodista de Canal 9 i ex membre del Consell d’Admnistració de RTVV, va donar algunes pistes. Per a Jardí, si de les eleccions autonòmiques naix un govern d’esquerres amb intenció de reobrir RTVV podria fer-ho a cost zero abans de finals de juny, data en que hauria d’estar liquidada l’empresa. Jardí va apuntar que s’hauria de tornar al punt de partida i racionalitzar la plantilla, però va advertir: “si no es posa en marxa ràpid, si es fiquen molts entrebancs, finalment no es farà. I en dos anys la ciutadania ja s’haurà acostumat a la dieta mediàtica”. En la mesura de les nostres modestes possibilitats, nosaltres, l’equip de 12:19 Temps de Silenci, volem evitar eixa dieta, volem lluitar per un nou espai mediàtic valencià, de tots i per a tots. I vos convidem a ajudar-nos!

Presentació de 1219 en UV

Presentació de 1219 en UV

LUCHAR CONTRA LA “DIETA MEDIÁTICA”

La Universidad Miguel Hernández de Elche nos ha invitado a proyectar 12:19 Temps de Silenci el próximo 12 de marzo. Será la tercera vez que compartamos nuestro trabajo después del estreno del 28 de noviembre de 2014. Y esta vez nos hace especial ilusión por el hecho de hacerlo delante de estudiantes de Periodismo. Ellos son el futuro de la profesión y pensamos que es importante que conozcan parte de la historia de RTVV para evitar volver a caer en los mismos errores. De errores, de responsabilidades, del pasado y del futuro de RTVV tuvimos ocasión de hablar el pasado 30 de enero en la Eliana, en un acto organizado por el Centro de Estudios Locales, y el 8 de diciembre de 2014 en el Aula Magna de la Universidat de Valencia, invitados por Mostra Viva-Cinema del Mediterrani.

Y en las dos proyecciones el debate con el público fue muy enriquecedor. Porque, como se destacó tanto desde las mesas como desde las butacas, una nueva RTVV se tiene que construir entre todos. Los miembros del equipo, los invitados y los espectadores coincidieron en destacar que hay que implicar a la sociedad para que esa futura radio televisión pública pueda ser un medio donde vernos reflejados todos. Y es evidente que esa ventana que debería ser nuestra, del pueblo, no cumplía esa función.

Presentació de 1219 en UVPresentació de 1219 en UV

Presentació de 1219 en UV

Como dijo Luis Lizarán “el cierre es un fracaso colectivo y la única manera de compensar la pérdida es con un acierto, conseguir que la sociedad luche por el derecho a una nueva RTVV”. Lizarán, histórico realizador de Canal 9 y miembro de la Mesa Sectorial del Audiovisual (Mesav) destacó también la importancia de la creación de esta plataforma que reúne a todos los profesionales implicados en el sector. Porque no podemos olvidar que con el cierre de RTVV ha muerto un sector que debería ser estratégico, que era una parte importante de nuestro tejido productivo. Como apuntó Ricardo Macián, cámara de Canal 9 desde el inicio de las emisiones, es como si cerrara la Ford, una decisión que no afectaría sólo a los trabajadores de la planta de Almusafes, sino a toda una comarca, a todo un entramado de empresas que sin la Ford habrían de bajar la persiana.

Para restablecer el servicio público de RTVV Pura Requena, co-guionista del documental, considera que hay que preguntarse si estamos preparados para defender que los medios públicos son nuestros: “se trata de que nos creamos que la radio, la televisión, los hospitales, los colegios, los servicios públicos en general pertenecen al ciudadano y no al poder”. Y de esa reflexión el debate giró hacia otra. Qué se puede hacer para que en una futura RTVV los mecanismos de control (internos y externos, de contenidos y de gestión) funcionen al 100%? Porque es patente que ni la sociedad ni los ex trabajadores quieren volver a un modelo fracasado, que hay que construir uno nuevo. Pero, ¿qué posibilidades hay de reabrir RTVV y para cuándo? Es posiblemente la pregunta que más hemos oído en los debates. Y casi nadie se atreve a contestar. El nivel de empastre es tan grande que es difícil acertar con la respuesta.

A pesar de ello, Manolo Jardí, periodista de Canal 9 y ex miembro del Consejo de Administración de RTVV, dio algunas pistas. Para Jardí, si de las elecciones autonómicas nace un nuevo gobierno de izquierdas con intención de reabrir RTVV podria hacerlo a coste cero antes de finales de junio, fecha en que debe estar liquidada la empresa. Jardí apuntó que habría que volver al punto de partida y racionalizar la plantilla, pero adviertió: “si no se pone en marcha rápido, si se ponen obstáculos, finalmente no se hará. Y en dos años la ciudadanía ya se habrá acostumbrado a la dieta mediática”. En la medida de nuestras modestas posibilidades, el equipo de 12:19 Temps de Silenci, queremos evitar esa dieta, queremos luchar por un nuevo espacio audiovisual valenciano, de todos y para todos. ¡Y os invitamos a ayudarnos!